Енергетичний аудит

Енергетичний аудит — це комплексне енергетичне обстеження підприємства, що включає: збір вихідних даних, складання балансів споживання та розподілу енергії, аналізу фінансової та технічної інформації, виявлення нераціональних втрат, розробку енергозберігаючих заходів, видачі рекомендацій і визначення ефекту від їх впровадження.

Мета енергоаудиту — оцінити ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів і розробити ефективні заходи для зниження витрат підприємства.

Результатом робіт з енергоаудиту є інформаційний продукт, оформлений у вигляді технічного звіту. Наданий Замовникові звіт у загальному випадку містить:

 • Короткий опис існуючого енергетичного господарства підприємства;
 • Перелік і технічні характеристики енергоустаткування;
 • Вказівки про проведені (у процесі виконання енергоаудиту) іспитах і методиках;
 • Характеристику роботи існуючих систем виробництва і споживання енергії з наданням відповідних графіків, діаграм і таблиць, де відображені режими споживання і виробництва енергії, результати розрахунків енергетичних і матеріальних балансів, приводяться питомі видаткові характеристики на одиницю продукції, що випускається;
 • Аналіз існуючого положення із зазначенням недоліків та визначенням енерговитратних вузлів;
 • Рекомендації з описом пропонованих заходів, які при необхідності ілюструються відповідними схемами;
 • Результати розрахунків (аналогічні розрахункам для існуючої системи) з урахуванням впровадження запропонованих заходів;
 • Порівняльні характеристики роботи енергетичних систем до і після впровадження заходів і результати техніко-економічних розрахунків;
 • Список посилальних документів і використовуваної літератури, при необхідності до звіту приєднуються прикладені документи.


Можливості енергетичного аудиту — правильне визначення стратегії і тактики енергозбереження, визначення заходи енергозбереження, досягнення енергонезалежності підприємства, скорочення прямих і непрямих витрат на виробництво і собівартість продукції, отримання кредитів та інвестицій.

Методологія енергетичного аудиту — коротка експертиза стану енергоспоживання, енергозбереження та фінансової стійкості підприємства, опис вихідних даних і результатів вимірювань, розробка заходів енергозбереження за визначенням ефективності їх впровадження, розрахунок економії і термінів окупності, дослідження впливу запропонованих заходів на собівартість продукції і навколишнє середовище, висновки про доцільності їх впровадження.

Енергетичний аудит дозволяє знайти правильний шлях економії енергоресурсів, виявити першочергові, маловитратні заходи і розробити перспективу енергозбереження підприємства в цілому, з урахуванням плану розвитку виробництва.

Мета проведення робіт ЕА:

 • Оцінка фактичного стану енерговикористання
 • Рекомендації щодо підвищення ефективності використання ПЕР і зниження витрат на енергозабезпечення
 • Розробка плану заходів, спрямованих на зниження втрат паливно-енергетичних ресурсів

Результати роботи::

 • Технічний звіт про проведене енергетичному обстеженні
 • Рекомендации по повышению эффективности использования ТЭР и снижению затрат на энергообеспечение
 • Енергетичний паспорт

Вид робіт

Склад робіт

Енергоаудит муніципального освіти

Енергетичне обстеження об'єктів інженерної інфраструктури МО: енергоджерел, енергоспоживачів, інженерних мереж. Складання енергетичного паспорта. Розробка програми енергозбереження.

Енергоаудит підприємства

Енергетичне обстеження об'єктів інженерної інфраструктури підприємства: енергоджерел, енергоспоживачів, інженерних мереж. Складання енергобалансу підприємства. Визначення енерговитрат. Оформлення енергетичного паспорта. Розробка програми енергозбереження.

Енергоаудит котельні

Енергетичне обстеження об'єктів інженерної інфраструктури котельні. Визначення технічного стану та ефективності роботи обладнання. Визначення енерговитрат. Оформлення енергетичного паспорта. Розробка програми енергозбереження.

Енергоаудит теплових мереж

Енергетичне обстеження теплових мереж. Складання схем теплопостачання. Оцінка стану теплових мереж. Визначення теплових навантажень і витрат теплоносія. Розрахунок дросельних пристроїв, гідравлічних режимів і температурних графіків. Оформлення технічного паспорта. Розробка програми енергозбереження.

Енергоаудит електричних мереж

Енергетичне обстеження електричних мереж. Складання схем електропостачання. Оцінка стану електричних мереж. Розрахунок і аналіз втрат електроенергії. Оформлення технічного паспорта. Розробка програми енергозбереження.

Енергоаудит будівель і об'єктів

Визначення стану огороджувальних конструкцій, енергоспоживаючих установок, інженерних мереж. Розробка енергетичного паспорта. Розробка програми енергозбереження.

Енергетичний паспорт організації

Розробка енергетичного паспорта. Узгодження паспорта.

Тепловізіонная зйомка

Тепловізійної обстеження огороджувальних конструкцій будівель, теплових та електричних мереж, енергогенерувальну і енергоспоживаючого устаткування. Якісна і кількісна оцінка втрат.